• وب سایت شرکت
لیست پیچ جوش های استیلردیف

كد

سایز

1 SS38 3x8
2 SS310 3x10
3 SS315 3x15
4 SS320 3x20
5 SS325 3x25
6 SS330 3x30
7 SS340 3x40
8 SS48 4x8
9 SS410 4x10
10 SS415 4x15
11 SS420 4x20
12 SS425 4x25
13 SS430 4x30
14 SS435 4x35
15 SS510 5x10
16 SS515 5x15
17 SS520 5x20
18 SS525 5x25
19 SS530 5x30
20 SS610 6x10
21 SS615 6x15
22 SS620 6x20
23 SS625 6x25
24 SS630 6x30
25 SS637 6x37
26 SS810 8x10
27 SS815 8x15
28 SS820 8x20
29 SS825 8x25
30 SS830 8x30
 

 طراحی سایت توسط عصر مدرن