• وب سایت شرکت
ليست پيچ جوشهاي آلومينيوم

 

ردیف

كد

سایز

1 SA38 3x8
2 SA310 3x10
3 SA315 3x15
4 SA320 3x20
5 SA325 3x25
6 SA330 3x30
7 SA340 3x40
8 SA48 4x8
9 SA410 4x10
10 SA415 4x15
11 SA420 4x20
12 SA425 4x25
13 SA430 4x30
14 SA435 4x35
15 SA510 5x10
16 SA515 5x15
17 SA520 5x20
18 SA525 5x25
19 SA530 5x30
20 SA610 6x10
21 SA615 6x15
22 SA620 6x20
23 SA625 6x25
24 SA630 6x30
25 SA637 6x37
26 SA810 8x10
27 SA815 8x15
28 SA820 8x20
29 SA825 8x25
30 SA830 8x30
 

 طراحی سایت توسط عصر مدرن