• وب سایت شرکت
ليست پيچ جوشهاي آهني

 

ردیف

كد

سایز

1 SZ38 3x8
2 SZ310 3x10
3 SZ315 3x15
4 SZ320 3x20
5 SZ325 3x25
6 SZ330 3x30
7 SZ340 3x40
8 SZ48 4x8
9 SZ410 4x10
10 SZ415 4x15
11 SZ420 4x20
12 SZ425 4x25
13 SZ430 4x30
14 SZ435 4x35
15 SZ510 5x10
16 SZ515 5x15
17 SZ520 5x20
18 SZ525 5x25
19 SZ530 5x30
20 SZ610 6x10
21 SZ615 6x15
22 SZ620 6x20
23 SZ625 6x25
24 SZ630 6x30
25 SZ637 6x37
26 SZ810 8x10
27 SZ815 8x15
28 SZ820 8x20
29 SZ825 8x25
30 SZ830 8x30
 

 طراحی سایت توسط عصر مدرن